Skip to main content
Ref ID: 31562
Ref Type: Journal Article
Authors: Luan, F.
Fang, H.
Yang, A.
Title: Shandong sheng Sishui xian Zhegouzhen Kuai lun zhitao jisu diaocha (A survey of fast wheel pottery production techniques at Zhegouzhen, Sishui county, Shandong)
Date: 1992
Source: Kaogu Yu Wenwu
Date Created: 1/3/2004
Volume: 6
Page Start: 1
Page End: 50