Skip to main content
Ref ID: 20152
Ref Type: Book
Authors: Deng, Cong
Title: East Asian jade: symbol of excellence
Date: 1998
Place of Publication: Xianggang
Publisher: Zhongguo kao gu yi shu yan jiu zhong xin, Xianggang zhong wen da xue
Language: Chinese
Extent: 3
Alternative Title: Dong Ya yu qi
Date Created: 4/11/2011