Skip to main content

Search Results


6 results | Sort by:
Type Year Authors Title Source ID
Journal Article 1997 Yang, Y. I. Shenzhen ji linjin diqu xian Qin qingtongqi zhuzao jishu de kaocha (a study of pre-Qin bronze casting techniques in Shanzhen and surrounding areas) Kaogu [Yang, 1997 #28323]
Journal Article 1995 Yunnansheng Bowugun, Yunnan Jianchuan Haimenkou Qingtongqi shidai zaoqi yizhi (the early bronze age site at Haimenkou in Jianchuan county) Kaogu [Yunnansheng 1995 #28322]
Journal Article 2006 Zhongguo Shihui Kexueyuan Kaogu Yanjiusuo Henan Anyang Yinxu Huayuanzhuang dongdi 60 hao mu (Tomb n. 60 at Huayuanzhuang Locus East within the Yin ruins in Anyan, Henan) Kaogu [Zhongguo 2006 #28335]
Journal Article 1977 Xia, Nai Carbon-14 dating and Chinese prehistory Kaogu [Xia, 1977 #29233]
Journal Article 1979 Li Weiqing, Classification and periodisation of bronze kettledrums from South China Kaogu [Li 1979 #29375]
Journal Article 1984 Cai, L. Carbon-l3 evidence for ancient diets in China Kaogu [Cai, 1984 #29914]