Skip to main content

Search Results


13 results | Sort by:
Type Year Authors Title Source ID
Conference Paper 1988 Yin Weizhang, Cong qing tong yue zhong de lei xing tan zhong guo nan fang qing tong wen hua de xiang guan wen ti International Conference on Ancient Bronze Drums and Bronze Cultures in Southern China and Southeast Asia, 9-17 October 1988 [Yin 1988 #26472]
Conference Paper 1988 Li Yanyuan, Ye Long shi dai de bing qi he gong ju International Conference on Ancient Bronze Drums and Bronze Cultures in Southern China and Southeast Asia, 9-17 October 1988 [Li 1988 #26471]
Conference Paper 1988 Yao Shunan, Lun Ling Shan xing tong gu International Conference on Ancient Bronze Drums and Bronze Cultures in Southern China and Southeast Asia, 9-17 October 1988 [Yao 1988 #26470]
Conference Paper 1988 Wan Fubin, Research on ore material source of bronze drums International Conference on Ancient Bronze Drums and Bronze Cultures in Southern China and Southeast Asia, 9-17 October 1988 [Wan 1988 #26469]
Conference Paper 1988 Sun Shuyun, A study of corrosion products in ancient bronze drums from Guanxi, Yunnan and Guizhou province of China International Conference on Ancient Bronze Drums and Bronze Cultures in Southern China and Southeast Asia, 9-17 October 1988 [Sun 1988 #26468]
Conference Paper 1988 Wan Douyun, Dong Shan tong gu yu Shu wang zi nan qian International Conference on Ancient Bronze Drums and Bronze Cultures in Southern China and Southeast Asia, 9-17 October 1988 [Wan 1988 #26467]
Conference Paper 1988 Zhang Zengqi Yunnan qing tong wen hua yan jiu International Conference on Ancient Bronze Drums and Bronze Cultures in Southern China and Southeast Asia, 9-17 October 1988 [Zhang 1988 #26466]
Conference Paper 1988 Wu Kunyi, Qian dui tong gu xing neng de ying xiang International Conference on Ancient Bronze Drums and Bronze Cultures in Southern China and Southeast Asia, 9-17 October 1988 [Wu 1988 #26465]
Conference Paper 1988 Li Kunsheng, Zai lun Yunnan zao qi tong gu: More on the Yunnan early bronze drums International Conference on Ancient Bronze Drums and Bronze Cultures in Southern China and Southeast Asia, 9-17 October 1988 [Li 1988 #26464]
Conference Paper 1988 Wang Dadao, Yunnan qing tong wen hua de wu ge lei xing ji qi yu Qin guo Ban Qing, Yue Nan Dong Shan wen hua de guan xi: Five types of bronze culture in Yunnan and their relation with Ban Chiang culture in Thailand and Dong-Son culture in Vietnam International Conference on Ancient Bronze Drums and Bronze Cultures in Southern China and Southeast Asia, 9-17 October 1988 [Wang 1988 #26463]
Conference Paper 1988 Yao Shunan, Beiliu bronze drums and Tongshiling casting site Guanxi, China International Conference on Ancient Bronze Drums and Bronze Cultures in Southern China and Southeast Asia, 9-17 October 1988 [Yao 1988 #26462]
Conference Paper 1988 Wang Dadao, Yunnan Jian Chuan hai men kou zao qi tong qi yan jiu International Conference on Ancient Bronze Drums and Bronze Cultures in Southern China and Southeast Asia, 9-17 October 1988 [Wang 1988 #26461]
Conference Paper 1988 Wang Dadao, Tian che qu cheng de qing tong wen hua International Conference on Ancient Bronze Drums and Bronze Cultures in Southern China and Southeast Asia, 9-17 October 1988 [Wang 1988 #26482]