Skip to main content
Ref ID: 37114
Ref Type: Journal Article
Authors: Wong Wai-yee, Sharon
Title: The recent archaeological findings on ceramic production and consumption in Guangdong and Hong Kong during the Song-Yuan Period (10-14C)
Date: 2021
Source: Vietnam Ancient Capitals
Notes: Abstract is in both English and Vietnamese.
Abstract: Preliminary study of unearthed Song-Yuan ceramics (AD 907-1368) from controlled excavations in Hong Kong suggests that celadon and brown ware are the largest categories of ceramic types. Bowls, dishes and utilitarian storage vessels such as jars and basins are the major forms of ceramics. Export ceramics from Guangdong Province, such as Xicun, Chaozhou and Qishi wares, were popular in Hong Kong. Inhabitants also acquired ceramics from other provinces such as Fujian, Jiangxi and Zhejiang for daily use. Most of the ceramics were distributed as ordinary commodities in the local market. In Thang Long Citadel, Vietnam, Guangdong ceramics were discovered at the site.


Bài viết ngắn này khởi đầu từ tham luận trình bày tại Tọa đàm khoa học quốc tế “Đồ sứ Trung Quốc thời Tống trong Hoàng cung Thăng Long” tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Kinh thành (IICS), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ngày 15 tháng 12 năm 2020, và kết hợp với một bài viết đã xuất bản trước đó của tác giả về nghiên cứu bước đầu sự phân bố và tiêu thụ đồ gốm sứ ở Hồng Kông thời Tống-Nguyên và một nghiên cứu về dấu
vết công nghệ gốm sứ ở Quảng Đông thời kỳ Đường - Tống (Wong, 2006; 2004).
Volume: 4
Page Start: 136
Page End: 149