Skip to main content
Ref ID: 36911
Ref Type: Journal Article
Authors: Dulnuan, Jennifer Humiwat
Ledesma, Charmaine P.
Title: Archaeology in the classroom: a perspective from Kiangan, Ifugao, Philippines
Date: 2020
Source: SPAFA Journal
DOI: https://doi.org/10.26721/spafajournal.v4i0.613
Notes: Attached PDFs include the main text and appendices A, B, C, D, and E
Abstract: How can archaeology enhance public knowledge of local history in a community? This paper explored this question in an elementary-level social studies class in the town of Kiangan, Ifugao, Philippines, where archaeological excavations took place between 2012 and 2017. The authors present an example of the process of integrating archaeology in the classroom. As a form of public archaeology, “archaeology education” in this project utilized archaeological and Place-Based Learning concepts to develop archaeology modules that complemented classroom learning. This paper recounts the pilot project by providing details of the process of designing and developing the modules, the assessment, and the final product.


Paano mapapahusay ng arkiyoloji ang pangkalahatang kaalaman ng lokal na kasaysayan sa isang pamayanan? Sinayasat ang tanong na ito sa isang pang-elementaryang antas ng Araling Panlipunan sa bayan ng Kiangan, Ifugao, kung saan naganap ang isang arkeolojikal na paghuhukay (taon 2012-2017). Ipapakita ng mga may-akda ang isang halimbawa ng proseso sa paglakip ng arkiyoloji sa pagtuturo ng Araling Panlipunan. Bilang isang uri ng “public archaeology” o pangkalahatang arkiyoloji, ang “archaeology education” na proyektong ito ay gumamit ng mga konseptong arkeolojikal at “Place-based Learning” para mabuo ang mga arkeolojikal na modyul na makakatulong sa pagturo ng Araling Panlipunan. Isasalaysay din ng papel ang proyekto sa pamamagitan ng pagbibigay ng detalyeng proseso ng pagdidisenyo at pagkakabuo ng mga arkiyolojikal na modyul, ang mga obserbasyon, at ang pangwakas na resulta ng proyekto.
Alternative Title: Filipino title: Arkiyoloji sa silid-aralan: Isang pananaw mula sa Kiangan, Ifugao