Skip to main content

Search Results


1 results | Sort by:
Type Year Authors Title Source ID
Conference Paper 1988 Chen Tianjun, Cong gu dai tong gu kan zhong guo xi nan di qu yu dong nan ya ge min zu zhi jian de xiang hu guan xi (Observing the cultural relation between the various nationalities in southwest China and in southeast Asia through ancient bronze drums) Zhongguo gu dai tong gu yan jiu hui di san ci (Third meeting on Chinese ancient bronze drum research) [Chen 1988 #26485]