Skip to main content

Search Results


1 results | Sort by:
Type Year Authors Title Source ID
Journal Article 1992 Luan, F. Shandong sheng Sishui xian Zhegouzhen Kuai lun zhitao jisu diaocha (A survey of fast wheel pottery production techniques at Zhegouzhen, Sishui county, Shandong) Kaogu Yu Wenwu [Luan, 1992 #31562]